Amaç ve Kapsam

Hangi örgüt türlerinin olduğunu, gelir amaçlı örgütlerin ve yanı sıra ona bağlı olarak kâr amaçlı örgütler ve kâr amaçlı olmayan örgütlerin neler olduğunu, nelerden oluştuğunu açıklamak, araştırmak ve kategorize etmek temel amaçtır. Bu konuda yapılan çalışmaların tartışmasına olanak sağlamak da temel amaçtır.

Yanı sıra, başat amaçlardan birisi de tüm örgüt kategorilerinin yönetimine yönelik içerik sunmaktır.

“Yönetim denilince başlıklandırmalar nelerdir?” sorusuna yanıt aramaktır.
Bir başka deyimle, kâr amaçlı olan ve kâr amaçlı olmayan tüm örgütlerin yönetimine yönelik konuların nasıl tasniflendirileceği, gruplandırılacağı, kategorize edileceğine yönelik sorulara yanıt aramak esas amaçtır.

Tüm örgütlerin, tüm örgüt türlerinin ortak bir içerikte nasıl yönetileceğine ve yönetim konularının neler olduğuna yanıt vermek esastır.

“Örgütlerin Yönetimi” adlı çok yazarlı kitabın içeriğinin kongre kapsamını oluşturması bir diğer temel amacımızdır.

Örgütlerin yönetimi veyahut da yönetim denilince Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim, Konusal -Tematik Açılardan Yönetim, Kurumsal Açılardan Yönetim, Kurumlararası Etkileşim-Geçiş Açısından Yönetim kategorilerinin anlaşılmasını ve diğer tüm konuların bu dört şemsiye kategori içerisinde değerlendirilmesini sağlamak yegâne amacımızdır.

Bundan sonraki yönetim kitapları çalışmalarında da bu dört kategorinin esas alınması için çaba sarfetmek de kongremizin amaçları arasındadır.

Bu şekilde bir yaklaşımın bir yararı şudur: Örgüt denilince kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan dünyadaki tüm örgütler anlaşılmalıdır. Bu örgütlerin ortak yönleri vardır, farklı yönleri vardır.

Sözgelimi, konusal-tematik açılardan yönetimin konuları tüm örgütler için aynıdır, geçerlidir. Liderlik, iletişim, kariyer, motivasyon, yönetim işlevleri, unvanlar, sanal örgütler tüm örgütlerin ortak konuları ve ilgi alanlarıdır. Bu konular bir başka açıdan yöneticilerin yönetim görevleridir de.

Elbette kavramsal temeller ve teorik içerik de tüm örgütlere hitap eder.

Diğer yandan kâr amaçlı olmayan yerel yönetimler, STK’lar, kamu idaresi, uluslararası örgütler, siyasal partilerin nev-i kurumuna özgü nitelikleri, özellikleri vardır ki bunları da “Örgütlerin Yönetimi” kitabının Kurumsal Açılardan Yönetim alt başlıklandırması olarak tasniflemekteyiz, açıklamaktayız.

Eş anlatımda örgütlerin yönetimi kongresinde yönetim konuları Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim, Konusal-Tematik Açılardan Yönetim, Kurumsal Açılardan Yönetim ve Kurumlararası Etkileşim-Geçiş Açısından Yönetim ana kategorileri olarak ele alınacaktır.

Bildiriler bu çerçevede sunulacaktır: Kavram-Kuram, Konu-Tema, Kurum ve Kurumlararası Etkileşim.

Bunları, pazarlamanın 4P’sine benzer bir şekilde ve fakat Türkçesi ile “Yönetimin 4K”’sı olarak kısaltıp sembolize ediyoruz.

Böyle bir bakış açısının, içeriklendirmenin, kongre teması yapılmasının bir diğer yararı örgütlerarası etkileşim, ilkeler, yaklaşımlar etkileşimini sağlamaktır.

Kamu kurumları kâr amaçlı örgütlerin ilkelerini alabilirler; Kâr amaçlı işletmeler de STK’ların ilkelerinden, kamu yönetiminin ilkelerinden yararlanabilirler.

Bir amaç da bu bağlamda tartışma yaratmaktır ve bu da bildiriler için kongremizin dördüncü kategorisini oluşturmaktadır.

Kapsam da bu çerçevede ortaya çıkmaktadır. Kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan, bir başka deyimle de gelir amaçlı tüm örgütler kapsama alanına girmektedir.

İşletmeler, yerel yönetimler, kamu yönetimi, kamu kurumları, STK’lar, uluslararası örgütler, uluslararası işletmeler, aile işletmeleri, Örgütlerin Yönetimi Kongresinin kapsama alanında yer alan örgütlerdir.

Kavramlar-Kuramlar birinci kategoridir, birinci kapsama alanıdır.

Tüm örgütler için geçerli olan yönetim konuları liderlik, iletişim, işlevler, motivasyon, kriz, diğer kapsama alanı konularıdır.

Keza kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan kurumlar da kapsama alanındadır.

Kurumlararası yönetim ilkelerinin etkileşimi ve geçişselliği de kapsama alanındadır.