Bildiri Kuralları

BİLDİRİ YAZIMINDA, BİLDİRİ YAZARLARININ YAZIMDA UYMALARI GEREKEN ESASLAR

Kaynak gösterme biçimleri: Değişik bilim dallarında farklı yazım kuralları bulunmaktadır. Biz, bildiri yazarları arasında bütünlüğü sağlamak üzere, nispeten American Psychological Association /APA 6 kuralları esas almakla beraber, bildiri yazımında, kaynak gösterme, tablo ve şekil kullanımında, özetle aşağıdaki kurallara (yazarlardan ve değerlemeyi yapacak hakemlerden) uyulmasını beklemekteyiz:

BİLDİRİ YAZIMINDA:

Bildirilerde metin, şekil, tablo vb. Times New Roman 10 punto, ara konu başlıklarında ise, kalın/bold 12 punto kullanılmalıdır. Tüm bildirinin 15-20 sayfa olmasına özen gösterilebilmelidir.

Bildiri başlığı (16 punto) altmda yazar adı ve soyadı, akademik unvanı, üniversitesi ve e-mailine (12 punto) yer verilmelidir.

Metin yazımma geçilirken Türkçe bildirilerde Türkçe ve İngilizce (İngilizce makalelerde TC uyruklular Türkçe, diğer ülke uyruklularmm sadece İngilizce) bildiri özeti ve 4-5 anahtar kelimelere (key words) yer vermelidirler. Bildiri önerilerinde, amaç, kapsam ve özetlerin daha ayrmtılı olarak gönderilmesi beklenmektedir.

Bildiride kaynak kullanımında: Yoğun atıftan kaçınılmalı ve daha başlangıçta ilgili alanda yapılan çalışmalara/kaynaklara atıf yapılarak, yazarm kendi çalışmasmda, bunları doğrulayıcı, farklılaştırıcı veya tenkitçi yaklaşımına yer verilebilmelidir. Öte yandan, bir başka yazarm yaptığı alıntıya/atıfa, bildiri yazarı, kendi erişmiş gibi, bir yaklaşımda bulunmamalıdır.

Bildiri metininde ve kaynakçada yazarın akademik veya bürokratik unvanı kullanılmaz: Prof Dr. Akdemir gibi.

Bildiriler, ayrmtılı özet gönderimi ve kabulü sonrasında, yazar/larm göndereceği asıl bildiri alanında uzman üç hakeme gönderilecektir. Hakemler: Gerekçeli olarak, kabul, ret ve düzeltme verebilirler. Kongre akademik yönetimi, bildirinin kabulü için en azından hakemlerin 2/3 çoğunluğunun kabulünü dikkate alacaktır. Düzeltme istenen bildiri, düzeltme isteyen hakem/lere tekrar gönderilecek ve olumlu kabulü halinde, bildiri olarak kabul edilecektir.

Sunulmayan bildiri ve bildiri sahibi/lerine akademik bir kabulde (bildiri kitabmda yer verilmeyecek) bulunulmayacak ve katılım belgesi verilmeyecektir.

DOĞRUDAN ALINTILARDA/ ATIFLARDA (örnekler fiktiftir):

Tek yazar:…… (Akdemir, 2019: 21)

İki-üç yazar: Akdemir ve Karabulut, 2018: 33 Üçten fazla yazar: Akdemir, et al., 2017: 45

Kitap bölüm yazarlığı: Akdemir, 2017: 55, Karabulut (Ed.), 2017 -içinde- Dolaylı alıntıda: Karabulut, 2020: 15, -almtı: Akdemir, 2019: 21-

Makalede, kitaptaki kaynak kullanımı gibi ve fakat makalenin dergide yer aldığı ilk ve son sayfaya yer verilmeli: Akdemir, 2019: 44-55

Çevirilerde kaynak kullanımı, dolaylı almtıda olduğu gibi tire içinde, çevirenin soyadına ve adına da yer verilmeli: Tony, 2015: 88, -çeviri: Akdemir, Ali, 2017: 88-

TABLO VE ŞEKİL KULLANIMINDA:

Tablo başlıkları: Tablonun üstünde olmak üzere, Tablo 1:……… (almtı varsa, kaynakçada kullanıldığı gibi

yazılmalı)

Şekil ve diyagram/grafık vb.de: şeklin altında olmak üzere, Şekil 1 (Diyagram 1 vb.)…………………………………………………………………………………………………………………. (almtı

varsa, kaynakçada kullanıldığı gibi yazılmalı)

KAYNAKÇADA:

Metin içindeki her kaynak (alıntılı olanlar hariç) alfabetik olarak, soyadı ( ilk yazar soyadı Kapital harflerle) ile kaynakçada yer almalıdır.

Kitap yazarları (kaynakçada öncelikle yer almalı):

Tek Yazar: AKDEMİR, Ali, İstanbul: Liderlik, 2019

İki yazar: AKDEMİR ve Karabulut, Pazarlama Liderliği, 2018

Üç ve daha fazla yazar: AKDEMİR, et al., Yönetimde Liderlik, 2017 Bölüm yazarlığı:

AKDEMİR, Ali, Liderlik Tipleri, Karabulut, Muhittin (Ed.), Ulusal ve Küresel Liderlik, İstanbul: 2017, -içinde- Makale/bildiri vb. yazarlar kitap yazarlarından sonra yer almalı:

AKDEMİR, Ali, “Liderlikte Çatışma”, Joumal of Management, C. 1., S.1, 2018: 13-23

(Dergide, ilgili makalenin bulunduğu ilk ve son sayfaya yer verilmeli. İki – üç ve daha fazla yazara atıf: Kitaptaki gibi kullanılmalı)

Not: Aynı soyadlı yazarlarda, soyad sonrasında parantez içinde, ikinci yazarın baş harfıne yer verilmeli Kurumlar (kitap kaynaklarmdan sonra yer almalı):

Yazarlı kurumlar: Kitaptaki gibi yer almalı.

Yazarsız kurumlar: ….., 9. Beş Yıllık Plan (2007-2013), Ankara: 2007 Linkler (Kurumlardan sonra yer almalı):

Linklerde veya sanal erişim ve erişim tarihi/t: AKDEMİR, Ali, www. …………………………………….. 12.2.2020)

Yazarsız linkler (kullanımı pek tavsiye edilmez):