Detaylı Bilgi

Kongrenin Bilim Alanı

Kongre, temel olarak yönetim bilimi ve onun doğrudan ilgili olduğu davranış bilimleri -psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, antropoloji- ile ilgili çalışmaları hedeflemektedir. Diğer yandan, Kongre kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan tüm örgüt kategorilerini kapsama alanına aldığından, fen bilimleri, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ve sanat dallarındaki Sivil Toplum Kuruluşlarının -odalar, dernekler, vakıflar, sendikalar-varlığı nedeniyle bu alanlardaki bilim insanlarının ve icracıların STK’ların örgütlenme ve yönetim sorunlarına-konularına yönelik çalışmalarına da açıktır.

Amaç ve Kapsam

Hangi örgüt türlerinin olduğunu, gelir amaçlı örgütlerin ve yanı sıra ona bağlı olarak kâr amaçlı örgütler ve kâr amaçlı olmayan örgütlerin neler olduğunu, nelerden oluştuğunu açıklamak, araştırmak ve kategorize etmek temel amaçtır. Bu konuda yapılan çalışmaların tartışmasına olanak sağlamak da temel amaçtır.

Yanı sıra, başat amaçlardan birisi de tüm örgüt kategorilerinin yönetimine yönelik içerik sunmaktır.

“Yönetim denilince başlıklandırmalar nelerdir?” sorusuna yanıt aramaktır.
Bir başka deyimle, kâr amaçlı olan ve kâr amaçlı olmayan tüm örgütlerin yönetimine yönelik konuların nasıl tasniflendirileceği, gruplandırılacağı, kategorize edileceğine yönelik sorulara yanıt aramak esas amaçtır.

Tüm örgütlerin, tüm örgüt türlerinin ortak bir içerikte nasıl yönetileceğine ve yönetim konularının neler olduğuna yanıt vermek esastır.

“Örgütlerin Yönetimi” adlı çok yazarlı kitabın içeriğinin kongre kapsamını oluşturması bir diğer temel amacımızdır.

Örgütlerin yönetimi veyahut da yönetim denilince Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim, Konusal -Tematik Açılardan Yönetim, Kurumsal Açılardan Yönetim, Kurumlararası Etkileşim-Geçiş Açısından Yönetim kategorilerinin anlaşılmasını ve diğer tüm konuların bu dört şemsiye kategori içerisinde değerlendirilmesini sağlamak yegâne amacımızdır.

Bundan sonraki yönetim kitapları çalışmalarında da bu dört kategorinin esas alınması için çaba sarfetmek de kongremizin amaçları arasındadır.

Bu şekilde bir yaklaşımın bir yararı şudur: Örgüt denilince kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan dünyadaki tüm örgütler anlaşılmalıdır. Bu örgütlerin ortak yönleri vardır, farklı yönleri vardır.

Sözgelimi, konusal-tematik açılardan yönetimin konuları tüm örgütler için aynıdır, geçerlidir. Liderlik, iletişim, kariyer, motivasyon, yönetim işlevleri, unvanlar, sanal örgütler tüm örgütlerin ortak konuları ve ilgi alanlarıdır. Bu konular bir başka açıdan yöneticilerin yönetim görevleridir de.

Elbette kavramsal temeller ve teorik içerik de tüm örgütlere hitap eder.

Diğer yandan kâr amaçlı olmayan yerel yönetimler, STK’lar, kamu idaresi, uluslararası örgütler, siyasal partilerin nev-i kurumuna özgü nitelikleri, özellikleri vardır ki bunları da “Örgütlerin Yönetimi” kitabının Kurumsal Açılardan Yönetim alt başlıklandırması olarak tasniflemekteyiz, açıklamaktayız.

Eş anlatımda örgütlerin yönetimi kongresinde yönetim konuları Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim, Konusal-Tematik Açılardan Yönetim, Kurumsal Açılardan Yönetim ve Kurumlararası Etkileşim-Geçiş Açısından Yönetim ana kategorileri olarak ele alınacaktır.

Bildiriler bu çerçevede sunulacaktır: Kavram-Kuram, Konu-Tema, Kurum ve Kurumlararası Etkileşim.

Bunları, pazarlamanın 4P’sine benzer bir şekilde ve fakat Türkçesi ile “Yönetimin 4K”’sı olarak kısaltıp sembolize ediyoruz.

Böyle bir bakış açısının, içeriklendirmenin, kongre teması yapılmasının bir diğer yararı örgütlerarası etkileşim, ilkeler, yaklaşımlar etkileşimini sağlamaktır.

Kamu kurumları kâr amaçlı örgütlerin ilkelerini alabilirler; Kâr amaçlı işletmeler de STK’ların ilkelerinden, kamu yönetiminin ilkelerinden yararlanabilirler.

Bir amaç da bu bağlamda tartışma yaratmaktır ve bu da bildiriler için kongremizin dördüncü kategorisini oluşturmaktadır.

Kapsam da bu çerçevede ortaya çıkmaktadır. Kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan, bir başka deyimle de gelir amaçlı tüm örgütler kapsama alanına girmektedir.

İşletmeler, yerel yönetimler, kamu yönetimi, kamu kurumları, STK’lar, uluslararası örgütler, uluslararası işletmeler, aile işletmeleri, Örgütlerin Yönetimi Kongresinin kapsama alanında yer alan örgütlerdir.

Kavramlar-Kuramlar birinci kategoridir, birinci kapsama alanıdır.

Tüm örgütler için geçerli olan yönetim konuları liderlik, iletişim, işlevler, motivasyon, kriz, diğer kapsama alanı konularıdır.

Keza kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan kurumlar da kapsama alanındadır.

Kurumlararası yönetim ilkelerinin etkileşimi ve geçişselliği de kapsama alanındadır.

YÖNETİMİN 4K’SI

 1. Bölüm Kavramsal Açıdan Yönetim
 2. Bölüm Tarihsel-kuramsal Açıdan Yönetim
 1. Bölüm İşlevler-Fonksiyonlar Açısından Yönetim
 2. Bölüm Örgüt Yapıları Açısından Yönetim
 3. Bölüm Karar Açısından Yönetim
 4. Bölüm İletişim Açısından Yönetim
 5. Bölüm Motivasyon Açısından Yönetim
 6. Bölüm Liderlik Açısından Yönetim
 7. Bölüm Unvanlar ve Kariyer Açısından Yönetim
 8. Bölüm Kurum Kültürü Açısından Yönetim
 9. Bölüm Örgütsel Başarı-Performans Açısından Yönetim
 10. Bölüm Katılımcılık Açısından Yönetim
 11. Bölüm Stratejik Açıdan Yönetim
 12. Bölüm Kriz Açısından Yönetim
 13. Bölüm Davranışsal Açıdan Yönetim
 14. Bölüm Çatışma Açısından Yönetim
 15. Bölüm Yenilik Açısından Yönetim
 16. Bölüm Araştırma Açısından Yönetim
 17. Bölüm Ekip Çalışması Açısından Yönetim
 18. Bölüm Değişim-Etkinlik-Rekabet Açısından Yönetim
 19. Bölüm İş Ahlakı Açısından Yönetim
 20. Bölüm Değer Yaratma Açısından Yönetim
 21. Bölüm Bilişim Sistemleri Açısından Yönetim
 22. Bölüm Y Kuşağı Açısından Yönetim
 23. Bölüm Öğrenen ve Öğreten Örgütler Açısından Yönetim
 24. Bölüm Sorun Çözme Teknikleri Açısından Yönetim
 25. Bölüm Sanal Örgütler Açısından Yönetim

A. Kar Amaçlı Olmayan Kurumlarda Yönetim

 1. Bölüm Kamu Açısından Yönetim
 2. Bölüm Yerel Yönetimler Açısından Yönetim
 3. Bölüm Siyasi Partiler Açısından Yönetim
 4. Bölüm STK’lar Açısından Yönetim
 5. Bölüm Uluslararası Örgütler Açısından Yönetim
 6. Bölüm İnformal Örgütler Açısından Yönetim
 7. Bölüm Aile Açısından Yönetim

B. Kar Amaçlı Kurumlarda Yönetim

          8. Bölüm Uluslararası-Küresel İşletmeler Açısından Yönetim

          9. Bölüm Aile İşletmeleri Açısından Yönetim

A. Kar Amaçlı Örgüt Yönetim Kavram İlke ve Uygulamalarının Kar Amaçlı Olmayan Örgütlerde Uygulanabilirliği

B. Kar Amaçlı Olmayan Örgüt Yönetim İlke ve Uygulamalarının Kar Amaçlı Örgütlerde Uygulanabilirliği